Hhoop gedragsvertaler

Algemene voorwaarden

Hhoop decoratie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offerts en overeenkomsten van, of met Hhoop, Kindertolk® & daarmee verband houdend handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden.

Artikel 2: Bedrijfsomschrijving

Hhoop, Kindertolk ® & Gedragsvertaler is opgericht door Rian van Wel en gevestigd te Deurne, Kulertseweg 31. Rian van Wel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67950019.

Artikel 3: Definities

 1. Opdrachtnemer; Rian van Wel, Kindertolk® & Gedragsvertaler.
 2. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
 3. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.


Artikel 5: Tarieven

 1. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de Deze zijn na te lezen op de website www.hhoop.nl of na te vragen bij de Kindertolk®.
 2. Kort telefonisch overleg is Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s.
 4. Op alle tarieven van opdrachtnemer is geen BTW verschuldigd.


Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur.
 2. I.v.m. de vele vertaaluren (vooraf) dient het totaalbedrag bij een vertaaltraject en procesbegeleiding vóór de eerste afspraak overgemaakt te zijn.
 3. Bij individuele coaching kan er ter plaatse gepind worden.
 4. Bij Skype en/of video-afspraak krijgt de opdrachtgever een factuur (per mail) met een betalingstermijn van 7 dagen.
 5. Betaalt opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen, dan wordt er een betalingsherinnering verstuurd.
 6. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.


Artikel 7: Verhindering deelname

 1. Indien bij verhindering de deelname aan een coachingssessie ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 2. Bij afzeggen binnen 24 uur zal er 10% van het uurloon gedeclareerd.
 3. Bij ziekte is overleg mogelijk.


Artikel 8: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet is staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 9: Aansprakelijkheid.

 1. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft genomen.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.


Artikel 10: Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
 2. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
 3. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.


Artikel 12: Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.